Inleiding

Inleiding

De apostille is een certificaat dat de authenticiteit van openbare documenten, die bedoeld zijn om in een andere staat te worden gepresenteerd, bevestigt.
Het Apostille-certificaat is bedoeld om de juistheid en authenticiteit van de handtekening en de op het document aangebrachte zegel en de functie van de ondertekenaar van de akte te bevestigen.
Dit betekent echter niet dat de inhoud van het document correct is of dat de bevoegde autoriteiten de inhoud goedkeuren.
Sinds augustus 2016, hoeven de Marokkanen woonachtig in bepaalde landen (zie de lijst op www.apostille.ma) een aantal openbare documenten (administratieve of gerechtelijke documenten) die bestemd zijn voor een administratie in het land waar ze wonen niet meer te legaliseren.
De nieuwe vereenvoudigde procedure vereist één enkele formaliteit, bestaande uit de afgifte door de bevoegde Marokkaanse autoriteiten van een certificaat genaamd "Apostille" gehecht aan het te legaliseren document (zie model op www.apostille.ma).
Deze procedure is ook geldig voor buitenlandse openbare documenten bestemd voor de Marokkaanse overheid.
Het vermijdt de lange en dure reis van burgers naar de verschillende legalisatiediensten, naar de buitenlandse ambassades en consulaten in Rabat en naar de verschillende Ministeries.
De afgifte van de apostille voor de in het buitenland opgestelde Marokkaanse openbare documenten wordt uitgevoerd door de volgende Marokkaanse autoriteiten, afhankelijk van de aard van de akten: 

 Gerechtelijke akten (zie lijst op www.apostille.ma):
  • De Procureur-Generaal van de Koning bij het Hof van Cassatie of zijn vertegenwoordiger,  betreffende de door een autoriteit of een ambtenaar opgestelde akten onder deze jurisdictie;
  • Officiers van Justitie bij de rechtbanken van eerste aanleg of hun vertegenwoordigers betreffende de door de vertegenwoordigers van deze rechtbanken van het Koninkrijk opgestelde akten, inclusief degenen verbonden aan van het Openbaar Ministerie, evenals akten opgesteld door griffiers en notarissen;
  • De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie of zijn vertegenwoordiger voor opgestelde akten door de Centrale Administratie van voornoemd Ministerie.

 

Akten van de provinciale en departementale autoriteiten (zie lijst op www.apostille.ma):

De Walis en Gouverneurs of hun vertegenwoordigers op provinciaal en departementaal niveau betreffende akten afgegeven door de administratieve autoriteiten en de onderhandse akten gehomologeerd door registratiediensten en desbetreffende bestuurlijke autoriteiten. 


Procedure

Procedure

Er dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend (zie modeltype);
Of een online-verzoek op de website www.apostille.ma, opgezet door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. (Zie het formulier op de site).

Raadpleeg de aanduidende lijst van documenten die mogelijk onder deze formaliteit vallen op de site.
Bekijk de volledige lijst met landen die onder deze procedure vallen op de site. 
 

N.B:

  • Apostilles worden alleen uitgegeven op de originele handtekeningen.
  • Het is altijd mogelijk dat de ontvangende administratie een onderzoek doet naar de echtheid  en de inhoud van het document.

 

Referentie : 

Verdrag van ’s-Gravenhage, 5 oktober 1961 tot afschaffing van de verplichting tot legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Dit verdrag tussen Marokko en de ondertekenende staten van het genoemde verdrag (110 landen in 2017) is op 14 augustus 2016 in werking getreden.
Voor landen die voornoemd verdrag niet hebben ondertekend of die een voorbehoud hebben gemaakt blijft de gebruikelijke procedure voor het legaliseren van documenten van kracht (zie rubriek « Legalisatie van handtekeningen en certificering van overeenstemming van documenten ».  
 


Préstations associées

Huwelijksvolmacht raadplegen
Volmacht voor onroerend goed transacties raadplegen
Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel